Số 4 - 2021 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 4 – 2021

Đăng ngày:23/04/ 2021

MỤC LỤC – CONTENTS

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Ứng dụng sóng siêu âm và mạng học sâu để nhận biết sự tích lũy kim loại nặng trong khoai lang
Nguyễn Tiến Hiển, Lê Văn Dũng, Nguyễn Trọng Kương ……………………………………………..427
Nhận dạng giọng chữ cái tiếng Việt sử dụng deep Boltzmann machines
Hoàng Thị Thanh Giang, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Trọng Kương………………………435
Hướng tiếp cận hồi quy mới cho dự báo tốc độ gió
Nguyễn Hoàng Huy, Hoàng Thị Thanh Giang ……………………………………………………………443
So sánh một số phương pháp xử lý dữ liệu thiếu cho chuỗi dữ liệu thời gian một chiều
Phan Thị Thu Hồng…………………………………………………………………………………………………452
Phân tích so sánh một số mô hình MCDM và ứng dụng trong hệ thông tin ra quyết định
Nguyễn Thị Lan, Ngọc Minh Châu, Nguyễn Xuân Thảo ………………………………………………462
Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu hình ảnh một số loại bệnh trên gà
Trần Thị Thu Huyền, Phan Thị Thu Hồng, Phạm Quang Dũng, Đặng Hữu Anh,
Lưu Phấn Thoáng……………………………………………………………………………………………………473
So sánh hiệu năng của các framework tập trung xử lý phía máy chủ trên nền tảng web với
công nghệ Java và ứng dụng tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trần Trung Hiếu, Phạm Quang Dũng, Đỗ Thị Nhâm ………………………………………………….486
Tìm kiếm ảnh theo nội dung dựa trên mạng nơron tích chập và phương pháp sinh mã nhị phân
Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Thu Huyền, Vũ Thị Lưu………………………………………………….497
Xây dựng ứng dụng web để chia sẻ tài liệu học tập cho sinh viên ngành công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Vũ Thị Lưu, Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Thu Huyền………………………………………………….507
Một số phương pháp gợi ý và ứng dụng trong thương mại điện tử
Hoàng Thị Hà, Ngô Nguyễn Thức …………………………………………………………………………….520
Hình thái ống tiêu hóa và chỉ số Clark của cá bống Glossogobius Sparsipapillus phân bố ở một số vùng cửa sông ven biển tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau
Trần Trí Cảnh, Nguyễn Hữu Đức Tôn, Nguyễn Thị Thúy Hiền, Đinh Minh Quang …………535

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

SARS-CoV-2 trên động vật
Nguyễn Vũ Sơn, Nguyễn Thị Hoa, Bùi Trần Anh Đào, Bùi Thị Tố Nga,
Nguyễn Thị Hương Giang, Hoàng Minh, Trần Minh Hải, Nguyễn Thị Yến,
Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Hữu Nam…………………………………………………………………………..544

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Đánh giá tích lũy trầm tích tại Búng Bình Thiên, tỉnh An Giang
Nguyễn Thanh Giao, Huỳnh Hữu Lộc, Trương Hoàng Đan………………………………………….557

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Thị hiếu tiêu dùng sản phẩm ba ba của thực khách tại các nhà hàng trên địa bàn thành phốHà Nội
Lương Minh Cường, Đỗ Kim Chung …………………………………………………………………………568BÌA TẠP CHÍ KHNNVN