Năm 2011 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

English issue 2 – 2011
25/09/2017

AGRONOMY 1. Improvement of flowering and fruiting of Huong Chi longan (Dimocarpus longan Lour.) by KClO3 applications Cải thiện ra hoa, đậu quả ở nhãn Hương chi (Dimocarpus longan, Lour.) bằng xử lý KClO3 Pham …

Số 6 – Năm 2011
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất ngô trên đất dốc Yên Minh – Hà Giang Influence of Plant Spacing and Nitrogen Fertilizer on …

Số 5 – Năm 2011
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số dòng, giống lạc trong điều kiện vụ xuân và vụ thu trên đất Gia Lâm – Hà Nội Evaluation on Agronomical Characters …

Số 4 – Năm 2011
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Sự phát triển của loài rệp muội nâu đen (Toxoptera aurantii) trên cây đậu đen (Vigna unguiculata) The Development of Black Brown Aphid (Toxoptera aurantii) on Black Bean Plant (Vigna unguiculata) Cao …

Số 3 – Năm 2011
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Ảnh hưởng của việc phối trộn phân hữu cơ vi sinh đa chức năng (KC04-04) với phân hóa học đến năng suất và chất lượng thuốc lá nguyên liệu Effects of Mixing …

English issue 1 – 2011
25/09/2017

CONTENTS 1. Macronutrients Absorption and Surface Runoff Losses under Different Fertilizing Treatments in Sugarcane Fields Hấp thụ chất dinh dưỡng đa lượng và rửa trôi bề mặt trong điều kiện bón phân khác nhau trên …

Số 2 – Năm 2011
25/09/2017

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 1. Ảnh hưởng của chất lượng nguyên liệu đến hàm lượng Polyphenol và hoạt tính kháng khuẩn của giống chè PH1 Influence of Material Quality to Polyphenol Content and Antibacterial …

Số 1 – Năm 2011
25/09/2017

NÔNG HỌC- AGRONOMY 1. Ảnh hưởng của liều l¬ượng kali bón cho giống lạc L23 trên đất Gia Lâm – Hà Nội Effect of Potassium Dosages on Groundnut Variety L23 at Gia Lam – Ha …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN