Số 2 - Năm 2005 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 2 – Năm 2005

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Đánh giá đặc điểm một số giống lúa chịu hạn trong điều kiện môi trường đủ nước và canh tác nhờ nước trời (Avaluated characteristics of some drought resistance rice varieties planted in the two environment conditions, irrigation and rainfed condition)
Vũ Thị Bích Hạnh, Vũ Văn Liếc
2.Đặc điểm sinh trưởng của một số giống chè mới trồng bằng cành giâm tại Tây Nguyên (Growth properties of some new tea varieties cultivated by cuttings in Tay Nguyen)
Nguyễn Xuân An, Hoàng Minh Tấn
3.Ảnh hưởng của cắt tỉa và phân bón lá pomior đến sinh trưởng, ra hoa, đậu quả ở xoài GL1 và GL6 trồng tại Gia Lâm – Hà Nội (Impact of prunning and Pomior on growth, flowering and fruit set of GL1 and GL6 mangoes grown in Gia Lam, Ha Noi)
Phạm Thị Hương
4.Hiệu quả của lân đến một số chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất lúa mùa tại tỉnh Hà Tây.
Nguyễn Thị Lan
5.Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái và sinh học của bướm Phượng vàng (Papilio demoleus L.) (Papilionidae, Lepidoptera) hại cam quýt tại trường ĐH Nông Nghiệp I – Hà Nội 
Đặng Thị Dung
6.Bệnh hại rau trồng trong nhà lưới vùng Hà Nội vụ xuân 2003.
Ngô Thị Xuyên và CTV
7.Đánh giá gen tương hợp rộng của một số vật liệu giống ở cây lúa (Varietal screening of wide compatibility gene in Rice) 
Nguyễn Văn Hoan, Vũ Hồng Quảng
CHĂN NUÔI THÚ Y
1.So sánh khả năng sinh sản của nái lai F1 (LANDRACE X YORKSHIRE) phối với lợn đực giống pietrain và duroc (Comparison reproductive performance of F1 crossbred (LxY) sows mated to Pietrain and Duroc boars)
Nguyễn Văn Thắng, Đặng Vũ Bình
2.Định lượng PROGESTERONE trong máu, góp phần đánh giá tình trạng sinh sản của đàn bò sữa.
Phan Văn Kiểm, Nguyễn Bá Mùi
3.Ảnh hưởng của ủ chua và xử lý urê đến khả năng phân giải của ngọn lá mía trong dạ cỏ (Effect of silage making and urea treatment on in-sacco degradation of sugarcane tops).
Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Hùng Sơn
4.Bệnh NEWCASTLE thể không điển hình và lịch sử dụng Vaxin ở đàn gà thịt nuôi tập trung trong gia đình.
Trương Quang, Trương Hà Thái
5.Ảnh hưởng của ủ chua và xử lý urê đến tính chất và thành phần dinh dưỡng của ngọn lá mía (Effects of silage making and urea treatment on nutritional characteristics and composition of sugarcane tops)
Đặng Vũ Bình, Nguyễn Xuân Trạch, Bùi Quang Tuấn
ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG
1.Chất độc dioxin ở Việt Nam và trên thế giới (Poison Dioxin in Vietnam and all over the world).
Phan Trung Quý
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.Ảnh hưởng của chất phụ gia ISOLATE SOY PROTEIN đến chất lượng sản phẩm súc xích Vienna (Effects of isolated soy protein on the quality of vienna sausage)
Trần Như Khuyên
KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.Hệ thống khuyến nông Việt Nam – Thực trạng và những vấn đề bất cập (Agricultural externsion system of vietnam – situation and issues)
Ngô Thị Thuận


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN