English issue 1 - 2011 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

English issue 1 – 2011

Đăng ngày:25/09/ 2017
CONTENTS
1.Macronutrients Absorption and Surface Runoff Losses under Different Fertilizing Treatments in Sugarcane Fields Hấp thụ chất dinh dưỡng đa lượng và rửa trôi bề mặt trong điều kiện bón phân khác nhau trên ruộng mía
Tian- Ming Su, Yang- Rui Li, Guang- Po Wei, Ze- Pu Jiang, Qing Liao, Shu- Biao Zhu
1
2.Effect of Modified Atmosphere Packaging on Chilling Injury Development and Physical and Biochemical Changes in Bananas Stored at Low Temperature Ảnh hưởng của bao gói khí quyển điều chỉnh đến tổn thương lạnh và những biến đổi vật lý, hóa sinh của quả chuố
Nguyen Thi Bich Thuy
8
3.The Current Status of Infection of Intestinal Nematodes in Dogs in Ha Tinh Province Kết quả điều tra nhiễm giun tròn ký sinh đường tiêu hoá của chó ở tỉnh Hà Tĩnh
Vo Thi Hai Le and Nguyen Van Tho
16
4.Effect of Graded Levels of Paddy Rice Supplemented to Water Spinach (Ipomoea aquatica) or Sweet Potato (Ipomoea batatas) Vines as Basal Diets on Feed Utilization and Growth of New Zealand White Rabbits Ảnh hưởng của mức bổ sung thóc vào khẩu phần cơ sở là
Nguyen Thi Duong Huyen, Nguyen Hung Son, Nguyen Van Dat, Nguyen Xuan Trach
21
5.Epidemiology of Neospora caninum Infection in Animals Dịch tễ học của Neospora caninum
Nguyen Hoai Nam, Suneerat Aiumlamai, Aran Chanlun, Kwankate Kanistanon
28
6.Effect of Early Weaning on Postpartum Resumption of Reproduction in Mother Buffaloes and Growth of Their Calves Ảnh hưởng của cai sữa sớm đến đến hồi phục sinh dục sau khi đẻ của trâu mẹ và sinh trưởng của nghé con
Cu Thi Thien Thu and Nguyen Xuan Trach
41
7.Influence of Temperature on Fusion Process and Malformation in Skeleton of Zebrafish (Danio rerio) Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình kết nối các đốt sống và tạo dị tật xương sống ở cá ngựa vằn (Danio rerio)
Nguyen Thi Hanh Tien, Ann Huysseune and Eckhard Witten
47
8.Influence of Temperature on Fusion Process and Malformation in Skeleton of Zebrafish (Danio rerio) Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình kết nối các đốt sống và tạo dị tật xương sống ở cá ngựa vằn (Danio rerio)
Nguyen Thi Hanh Tien, Ann Huysseune and Eckhard Witten
47
9.Effect of Mangrove Forest Structures on Sea Wave Attenuation in Vietnam Ảnh hưởng của cấu trúc rừng ngập mặn đến quy luật giảm chiều cao sóng biển ở Việt Nam
Tran Quang Bao, Melinda J. Laituri
55
10.Current Situation and Property Rights to Agricultural and Unused Lands in the Upland Areas of Central Vietnam Thực trạng và các quyền trên đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng vùng đồi núi miền Trung Việt Nam
Huynh Van Chuong
63
11.Protocol Development for Capillary Electrophoresis-SELEX Phát triển phương pháp điện di mao quản-SELEX cho việc lựa chọn ADN aptamer
Tran Thi Dinh, Vu Thi Thu, Jeroen Lammertyn
75
12.Effect of Mucuna pruriens on Catecholamine Biosynthetic Enzyme Gene Expression in Rat Brain Ảnh hưởng của Mucuna pruriens đến sự biểu hiện gen tổng hợp catecholamine trên mô não chuột
Nguyen Thi Hiep, Truong Thi Thanh Mai, Bui Thai Hang, Kim Sung Jun
84
13.Agricultural Insurance in Japan and Policy Implications for Vietnam Bảo hiểm nông nghiệp ở Nhật Bản và một vài gợi ý chính sách cho Việt Nam
Pham Bao Duong
91
14.Safe Vegetables in Hanoi, a Supply Chain Perspective Analysis Rau an toàn ở Hà Nội, phân tích trên khía cạnh chuỗi cung ứng
Nguyen Quoc Chinh
101
15.Development of TGMS Line 135S Dòng mẹ TGMS 135s
Vu Hong Quang, Nguyen Van Hoan, Pham Van Cuong, Mai Van Tan


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN