Số 6 - Năm 2013 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 6 – Năm 2013

Đăng ngày:25/09/ 2017
CÔNG NGHỆ SINH HỌC
1.Biểu hiện gen mã hóa IL-2 của người với chaperone GroESL và thioredoxin trong tế bào Escherichia coli BL21 (DE3) Co-expression of Human Interleukin-2 Gene with Chaperone GroESL and Thioredoxin in Escherichia coli BL21 (DE3)
Lê Thị Lan Anh, Lê Phương Hoàng Anh, Đào Trọng Khoa, Lê Thị Thu Hồng, Phùng Thu Nguyệt, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thị Hằng, Trương Nam Hải
777
2.Bước đầu nghiên cứu những biến đổi đa hình gen GSTO1 ở trẻ sơ sinh bị phơi nhiễm asen trước sinh Early Evaluation of GSTO1 Polymorphisms of Re-Born Arsenic Exposured Infants 
Tạ Thị Bình, Trần Phương Thảo, Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Huy Hoàng
784
3.Nghiên cứu điều chế dung dịch nano TiO2 và bước đầu thử nghiệm trừ tobacco mosaic virus (TMV) Synthesis of Tio2 Nanofluid by the Sol – Gel Method and Its Applications in t he Tobacco Mosaic Virus Prevention
Đồng Huy Giới, Đàm Thị Phương, Chu Hoàng Hà, Hoàng Hà, Lê Văn Sơn
790
4.Tìm hiểu đặc điểm di truyền một số quần đàn tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi tại Việt Nam bằng chỉ chị microsattelite Investigation of Genetic Variation of Some Stocks of White Leg Shrimp (Litopenaeus vannamei) Cultured in Vietnam Using Mi
Trần Thị Thúy Hà, Nguyễn Thế Việt, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hữu Đức
797
5.Nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết tỏi (Allium sativum L.) đối với E.coli gây bệnh và E.coli kháng ampicillin, kanamycin A In vitro Anti-Bacterial Activity of Garlic (Allium Sativum L.) Extract in E.Coli Pathogenic Strain and Antibiot
Nguyễn Thanh Hải, Bùi Thị Tho
804
6.Nuôi cấy lát cắt bầu nhụy nhằm cứu phôi lai xa giữa hai loài Lilium longiflorum và L. brownii var. colchesteri Ovary Slice Culture Technique for Embyro Rescue in Interspecific Crosses between Lilium longiflorum and L. brownii var. colchesteri
Nguyễn Thị Lâm Hải, Hirochi Okubo
809
7.Rice Nitrogen Use Efficiency: Genetic Dissection Phân tích thông tin di truyền liên quan đến hiệu suất sử dụng đạm ở lúa
Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Phạm Văn Cường, Bertin Pierre
814
8.Nhân nhanh in vitro cây trầu bà cánh phượng (Philodendron xanadu) In vitro Micropropagation of Philodendron xanadu
Phạm Thị Thu Hằng, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thủy, Đặng Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Phương Thảo
826
9.Nhân giống vô tính in vitro cây đu đủ Carica papapaya L. In vitro propagation of papaya Carica papapaya L
Đỗ Văn Nam, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Bích Hồng, Phạm Thị Ngọc, Nguyễn Văn Hoan, Nguyễn Thị Phương Thảo
833
10.Xây dựng và phát triển biosensor từ tế bào nấm men ứng dụng trong phát hiện các hợp chất gây đột biến gen Construction and Development of Yeast-based Biosensor Applied for Detection of Genotoxic Chemical Compounds
Bùi Văn Ngọc, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Công Hiếu
840
11.Đánh giá ảnh hưởng của một số amino acid vùng liên kết cơ chất đến hoạt tính beta galactoside từ Baccillus subtilis G1 Effect of Amino Acids of Substrate Binding Sites on -galactosidase Activity from Bacillus subtilis G1 
Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thảo, Vũ Văn Hạnh, Quyền Đình Thi, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Hữu Đức
850
12.Thiết kế vector mang mirna nhân tạo ức chế đặc hiệu sự biểu hiện của gen MPG1 ở nấm đạo ôn (Magnaporthe grisea) gây bệnh trên lúa Construction of Vectors Containing Artificial Mirna to Specifically Inhibit MPG1 Gene Expression in Magnaporthe Grisea Causi
Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Tràng Hiếu, Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Thùy Linh
857
13.Trang Biểu hiện gen mã hóa IL-2 của người với chaperone GroESL và thioredoxin trong tế bào Escherichia coli BL21 (DE3) Co-expression of Human Interleukin-2 Gene with Chaperone GroESL and Thioredoxin in Escherichia coli BL21 (DE3) Lê Thị Lan Anh, Lê Ph
Ninh Thị Thảo, Nguyễn Thị Phương Thảo, Fathi Hassan, Hans Jörg Jacobse
868
14.Khảo sát nguồn gen cà chua chín chậm và kháng virus xoăn vàng lá bằng chỉ thị phân tử DNA Application of DNA Marker to Evaluate Tomato Genetic Resourses for Ripening Inhibitor Gene and Yellow Leaf Curl Virus Resistant
Phan Hữu Tôn, Khúc Ngọc Tuyên, Tống Văn Hải và Nguyễn Đức Bách
877
15.Khảo sát nguồn gen lúa nếp kháng bệnh bạc lá Evaluation of Sticky Rice Genetic Resources for Resistant Genes to Bacterial Leaf Light Disease 
Phan Hữu Tôn, Trịnh Thanh, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Văn Hùng, Tống Văn Hải
886
16.Nghiên cứu chuyển gene mẫn cảm auxin (INO-ROLB) vào giống quýt Đường Canh và cam Vinh Study on The Transfer of Auxin Susceptible Gene (Ino-Rolb) into Duong Canh Mandarin and Vinh Orange
Phan Hữu Tôn, Tống Văn Hải, Đoàn Văn Lư, Nguyễn Đức Bách, Abhaya Dandenka
892
17.Kết quả nghiên cứu bước đầu về tương quan di truyền giữa gen PIT-1 với năng suất và chu kỳ sữa ở bò Holstien Friesian nuôi tại Lâm Đồng Genetic Association between Single Nucleotide Polymorphisms of PIT-1 Gene and Milk Production in Holstein Friesian Co
Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Hữu Đức, Hà Thanh Tùng, Lê Thị Châu, Lê Văn Ty, Nguyễn Thị Diệu Thúy


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN