Năm 2007 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 4 – Năm 2007
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Xác định liều lượng lân và kali bón cho lạc xuân trên đất cát huyện Nghi Xuân  Lê Văn Quang, Nguyễn Thị Lan 3 2. Hiệu lực của chitosan và GA3, a …

Số 3 – Năm 2007
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Biện pháp nâng cao hiệu lực của việc vùi rơm rạ vụ xuân làm phân bón cho vụ mùa Hà Thị Thanh Bình 12 2. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến …

Số 2 – Năm 2007
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Ảnh hưởng của phương pháp không bón lót N đến chất khô tích lũy và năng suất hạt của một số giống lúa lai và lúa thuần Phạm Văn Cường, Uông Thị …

Số 1 – Năm 2007
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Một số biện pháp cải thiện mã quả xoài tròn và xoài Hôi Yên Châu Phạm Thị Hương 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của đạm đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN