Số 5 - 2019 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 5 – 2019

Đăng ngày:17/10/ 2019

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Chế tạo vacxin đa giá vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh viêm phổi ở lợn do vi khuẩn Actinobacillus
pleuropneumoniae, Pasteurella multocida
Streptococcus suis gây ra
Đỗ Tất Đạt, Cù Hữu Phú, Nguyễn Bá Hiên………………………………………………………………..351
Nghiên cứu kích thích sinh sản ốc bươu đồng (Pila polita)
Lê Văn Bình, Ngô Thị Thu Thảo ……………………………………………………………………………….360
Hiệu quả của một số phương pháp xét nghiệm phân tìm trứng giun sán và noãn nang cầu trùng ở chó
Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thân Thiện, Đặng Thị Phương Thảo,
Nguyễn Duyên Tùng, Hà Quốc Việt…………………………………………………………………………..371
Tần số kiểu gen và tần số alen gen Estrogen Receptor (ESR), Prolactin Receptor (PRLR) ở
hai quần thể lợn Landrace và Yorkshire tại Công ty Giống lợn hạt nhân DABACO
Nguyễn Chí Thành, Trần Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Hùng, Lưu Thị Trang,
Phan Xuân Hảo, Vũ Đình Tôn ………………………………………………………………………………….379

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Độ đo tương tự mới trên các tập mờ bức tranh và ứng dụng trong phân cụm dữ liệu
Lê Thị Diệu Thùy, Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Văn Hạnh, Đỗ Thị Huệ……………………………386
Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến thời gian sấy và chi phí năng lượng riêng khi
sấy sắn cục trên máy sấy tháp kênh dòng thẳng
Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Đình Tùng, Lê Minh Lư ……………………………………………………397
Hiện trạng và giải pháp phát triển dược liệu tại Tây Nguyên
Ninh Thị Phíp, Nguyễn Bá Hoạt, Trần Đức Viên, Nguyễn Đức Huy, Trần Văn Quang,
Bùi Thế Khuynh, Vũ Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Thanh Hải, Bùi Ngọc Tấn,
Vũ Thanh Hải, Nguyễn Đức Khánh, Lê Huỳnh Thanh Phương……………………………………..406

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Quản lý rủi ro bệnh dịch trong nuôi tôm ven biển tỉnh Nam Định
Nguyễn Thị Minh Thu, Trần Đình Thao …………………………………………………………………….415
Liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp trong kinh doanh nông nghiệp: Một số lý luận
và thực tiễn
Đàm Quang Thắng, Phạm Thị Mỹ Dung ……………………………………………………………………424
Tác động của chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp đến giảm nghèo vùng Tây Bắc
Nguyễn Thị Thiêm, Nguyễn Phượng Lê, Đỗ Kim Chung………………………………………………432BÌA TẠP CHÍ KHNNVN