Số 4 - Năm 2013 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 4 – Năm 2013

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Nghiên cứu bệnh lở cổ rễ (Rhizoctonia solani Kühn) gây hại một số cây trồng cạn vùng Hà Nội, năm 2011–2012 Studies on Damping- off Diseases Caused by Rhizoctonia solani Kühn of Some Crops in Hanoi, 2011-2012
Đỗ Tấn Dũng
459
2.Biến đổi hình thái và sinh lý trong quá trình phát sinh chồi từ mảnh lá cây cúc Hà Lan nuôi cấy in vitro Morphological and Physiological Alternative during Shoot Formation in vitro from Explants of Crysanthemum indicum
Trần Thanh Hương, Ngô Phước Hạnh, Phan Ngô Hoàng
466
3.Nghiên cứu sự đa dạng nhện (araneae, arachnida) ở rừng ngập mặn Cồn Trong ở cửa sông Ông Trang, tỉnh Cà Mau The study on Diversity of Spiders (Araneae, Arachnida) in the Mangrove Forest at Cồn Trong, Ông Trang Estuary, Cà Mau Province
Nguyễn Trần Thụy Thanh Mai, Nguyễn Văn Huỳnh, Trần Triết
473
4.Ảnh hưởng của giá thể và khối lượng củ giống đến sinh trưởng và năng suất của gừng trồng bao tại Gia Lâm, Hà Nội The Effects of Growing Medium and Seed Rhizome Weight on the Growth, Yield and Economic Return of Ginger Planted in Bags (zingiber officinale 
Mai Thị Thúy, Ninh Thị Phíp
482
5.Ảnh hưởng của phân bón và đốn đến năng suất, chất lượng nguyên liệu chế biến chè Ôlong tại Phú Thọ Effect of Fertilizer and Pruning on the Yield and Quality of Materials Processing Olong tea in Phu Tho 
Hoàng Thị Lệ Thu, Nguyễn Đình Vinh, Đỗ Văn Ngọc
492
6.Ảnh hưởng của Accotab đến khả năng diệt chồi, sinh trưởng, phát triển và năng suất thuốc lào trồng tại Hải Phòng Effect of Accotab on sucker control capacity, growth, devepopment and yield of waterpipe tobaco
Bùi Thanh Tùng, Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Đình Vinh
501
CHĂN NUÔI, THÚ Y & NTTS
1.Một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Streptococcus spp. gây bệnh xuất huyết ở cá rô phi nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam Biochemical Characteristics of Streptococcus spp. Isolated from Tilapia with Hemorrhagic Ddisease in Some Northern Provinces o
Phạm Hồng Quân, Hồ Thu Thủy, Nguyễn Hữu Vũ, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê Văn Khoa
506
2.Một số đặc điểm huyết học của gà ISA brown mắc bệnh Newcastle Some hematological characteristics of the ISA Brown chicken Infected with Newcastle disease
Bùi Trần Anh Đào, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Thị Lan
514
3.Ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá nhụ bốn râu (Eleutheronema tetradactylum Shaw, 1804) giai đoạn ban đầu nuôi thương phẩm Effect of Feeds on Growth Performance a Survival Rate of Fourfinger Thread Finfish (Eleutheronema tetradac
Trần Thế Mưu, Vũ Văn Sáng
519
TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
1.Đánh giá tốc độ phân hủy tàn dư thực vật trong đất xám bạc màu huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang Assessing the Decomposition Speed of Residual Vegetation under Haplic Acrisols in Lang Giang district, Bac Giang Province 
Luyện Hữu Cử, Bùi Thị Hoàn, Cao Việt Hà
525
2.Tính chất đất huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Properties of Soil on Hai Hau District, Namdinh Province
Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Ích Tân, Nguyễn Quang Học
532
3.Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Effectiveness Evaluation of Agricultural Land and Proposing Land Use Type for Commodity Oriented at Lucngan District, Bac Giang Province
Vũ Thị Thương, Cao Việt Hà
542
KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ
1.Một số kết quả nghiên cứu về bộ phận gieo của máy gieo đậu tương kiểu đĩa nghiêng Research Results on Seed-Sowing Device of Soybean Sowing Machine
Nguyễn Xuân Thiết, Lê Minh Lư
549
2.Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn sinh tổng hợp phytase ngoại bào Isolation and Screening of Extracellular Phytase Producing Bacteria 
Nguyễn Văn Giang, Trần Thị Đào, Đinh Quang Hiếu, Đặng Ngọc Bích, Trần Thị Cẩm Tú, Bùi Thị Hằng
558
KINH TẾ, XÃ HỘI & PTNT
1.Tác động của hệ thống thông tin kế toán đến mức độ tồn tại gian lận và sai sót trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội Impact of Accounting Information System on the Existence of Fraud and Errors in Small and Medium-sized Enterprises
Ngô Thị Thu Hằng, Lê Thị Kim Sơn, Nguyễn Thị Thùy Dung
565
2.Hoạt động tự học tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội trong đào tạo theo học chế tín chỉ Students’ Autonomy in Learning English at Hanoi University of Agriculture under Credit-Based System
Lê Thị Hồng Lam
574
3.Nhận thức của sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự phát triển nông, lâm, ngư nghiệp và đời sống người dân ở khu vực nông thôn Việt Nam The Perception of Students at Hanoi University of Ag
Nguyễn Tất Thắng, Trần Thị Hà Nghĩa, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Công Ước, Bùi Thị Hải Yến
582
4.Phân tích hiệu quả kinh tế ngành hàng nấm ăn tại vùng đồng bằng sông Hồng Analysing Economic Efficiency of Mushroom Commodity in the Red River Delta
Nguyễn Duy Trình, Nguyễn Hữu Ngoan


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN