English issue 2 - 2011 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

English issue 2 – 2011

Đăng ngày:25/09/ 2017
AGRONOMY
1.Improvement of flowering and fruiting of Huong Chi longan (Dimocarpus longan Lour.) by KClO3 applications Cải thiện ra hoa, đậu quả ở nhãn Hương chi (Dimocarpus longan, Lour.) bằng xử lý KClO3
Pham Thi Huong
113
2.Effects of nitrogen levels on growth and development of groundnut (Arachis Hypogaea L.) var. L14 under water stress Ảnh hưởng của các mức bón đạm đến sự sinh trưởng và phát triển của giống lạc L.14 trong điều kiện thiếu nước
Ninh Thi Phip, Bui The Khuynh, Bui Xuan Suu
120
3.Some bio-ecological characteristics of larval ectoparasitoid Elasmus sp. (Hym.: Eulophidae) on sesami leaffolder Antigastra catalaunalis (Dup.) (Lep.: Pyralidae) in Nghi Loc, Nghe An Một số đặc điểm sinh học – sinh thái học của ong ngoại ký sinh sâu non E
Phan Thanh Tung, Dang Thi Dung and Khuat Dang Long
129
ANIMAL AND AQUACULTURE SCIENCE, VETERNINARY
1.Effects of different additives on the quality of gac shell (Momordica cochinchinensis Spreng) Silage Đánh giá ảnh hưởng của các chất phụ gia đến chất lượng vỏ gấc (Momordica cochinchinensis Spreng) ủ chua 
Nguyen Thi Tuyet Le, Le Viet Phuong and Bui Quang Tuan
139
2.Diagnosis of nespora caninum infection in animals Chẩn đoán nhiễm Neospora caninum ở động vật
Nguyen Hoai Nam, Suneerat Aiumlamai, Aran Chanlun, Kwankate Kanistanon
146
ENGINEERING AND TECHNOLOGY
1.Multiobjective optimization for phlorotannin extraction and antioxidant activity of brown algae Sargassum seratum collected in Nha Trang bay, Viet Nam using box-behnken model Tối ưu hóa đa mục tiêu công đoạn chiết phlorotannin và hoạt tính chống oxy hóa 
Dang Xuan Cuong, Tran Thi Thanh Van, Vu Ngoc Boi, Le Xuan Hai
155
2.Changes in respiration rate and quality parameters during maturation and ripening in Asian pears Những biến đổi về hô hấp và các chỉ tiêu chất lượng trong quá trình sinh trưởng và chín của quả Lê châu Á
Vu Thi Kim Oanh
163
3.Effect of relative humidity and temperature on inactivation of fungal conidia at a constant ethanol vapour pressures Ảnh hưởng của độ ẩm và nhiệt độ tới khả năng ức chế bào tử nấm mốc trong điều kiện áp suất cồn cố định
Dao Thien
175
4.Analysis of dynamic spread of forest fire Phân tích biến động lây lan của đám cháy rừng
Hoang Duc Lien, Lyuben Elenkov
182
NATURAL RESOURSE AND ENVIRONMENT
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT
1.A hedonic pricing analysis of the factors affecting to “ban” pig wholesale price in some provinces of the red river delta area Sử dụng mô hình hedonic trong việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới giá bán buôn thịt lợn bản tại một số tỉnh thuộc đồng bằng
Tran Huu Cuong, Do Thi My Hanh, Nguyen Van Phuong, Nguyễn Anh Trụ, Dang Thi Kim Hoa, Do Thi Tuyet Mai, Tran Trong Nam
189
2.Impacts of community-based training on farmers’ pesticide risk reduction in Vietnam Tác động của tập huấn nông dân về giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật dựa vào cộng đồng ở Việt Nam 
and Kim Thi Dung
200
3.Environmental awareness of vietnamese citizens: A case study in binh duong and Vinh Phuc provinces Khảo sát nhận thức môi trường của người dân: Trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Bình Dương và Vĩnh Phúc
Nguyen Mau Dung
210
4.Commercial pig farms in the context of economic intergration: Case in the Red River Delta, Vietnam Các trang trại chăn nuôi lợn trong bối cảnh hội nhập kinh tế: Trường hợp nghiên cứu ở đồng bằng sông Hồng, Việt Nam
Pham Van Hung
220
5.The diversity of labor migration movements in rural areas: A case study in a traditional craft village in the Red River Delta Sự đa dạng của làn sóng di cư lao động ở nông thôn: Nghiên cứu điển hình tại làng nghề truyền thống vùng đồng bằng sông Hồng
Nguyen Phuong Le, Luu Van Duy, Nguyen Thi Thiem


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN