Năm 2013 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 8 – Năm 2013
25/09/2017

N�NG HỌC 1. Quang hợp và tích lũy chất khô của một số giống cao lương (Sorghum bicolor (L.) Moench) trong điều kiện hạn Effect of Drought Treatment on Photosynthesis and Dry Matter Accumulation in …

Số 7 – Năm 2013
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Nghiên cứu khả năng sử dụng loài nhện bắt mồi Amblyseius sp. trong phòng trừ nhện đỏ Panonychus citri Koch hại cam chanh Study on Applicability of Predatory Spider Mite Amblyseius sp. …

Số 6 – Năm 2013
25/09/2017

CÔNG NGHỆ SINH HỌC 1. Biểu hiện gen mã hóa IL-2 của người với chaperone GroESL và thioredoxin trong tế bào Escherichia coli BL21 (DE3) Co-expression of Human Interleukin-2 Gene with Chaperone GroESL and Thioredoxin …

Số 5 – Năm 2013
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Ảnh hưởng của biochar và phân bón lá đến sinh trưởng và năng suất cà chua trồng trên đất cát Effect of Biochar and Foliar Fertilizer on Growth and Yield of Tomato …

Số 4 – Năm 2013
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Nghiên cứu bệnh lở cổ rễ (Rhizoctonia solani Kühn) gây hại một số cây trồng cạn vùng Hà Nội, năm 2011–2012 Studies on Damping- off Diseases Caused by Rhizoctonia solani Kühn of …

Số 3 – Năm 2013
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Phản ứng của một số giống lạc với điều kiện mặn nhân tạo Physiological Responses of Some Groundnut Cultivars to Salinity Nguyễn Thị Thanh Hải, Bùi Thế Khuynh, Bùi Xuân Sửu, Vũ …

Số 2 – Năm 2013
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Chọn lọc vật liệu có tính trạng vỏ hạt mỏng phục vụ tạo giống ngô nếp ăn tươi chất lượng cao Selection of Thinner Pericarp Thickness for Quality of Fresh Waxy Corn  …

Số 1 – Năm 2013
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Nghiên cứu đa dạng di truyền cây khoai môn – sọ bằng chỉ thị phân tử DNA Study on Genetic Diversity in Taro (Colocasia esculenta) by DNA Markers Nguyễn Văn Giang, Vũ …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN