Quy định về việc đăng bài - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Quy định về việc đăng bài

Đăng ngày:26/09/ 2017
  1. Bài gửi đăng Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phải là kết quả của các công trình khoa học – công nghệ, hoặc là bài tổng hợp từ những bài báo trong các tạp chí, thông tin khoa học – công nghệ có nội dung mới, chưa gửi đăng trên bất cứ Tạp chí khoa học nào.
  2. Bài gửi đăng được viết không quá 5000 từ (kể cả bảng biểu, đồ thị, tài liệu tham khảo).
  3. Bản thảo được gửi tới Ban Biên tập gồm 02 bản in và 1 bản điện tử, kèm theo phiếu đăng ký nộp bài gửi đăng Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (mẫu phiếu được tải tại đây).
  4. Bản in và bản điện tử được định dạng theo quy cách quy định (xemĐịnh dạng bài đăng Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam). Trong 2 bản in, có một bản không đề tên và không có lời cảm ơn. Cuối bài viết, tác giả ghi rõ họ và tên, địa chỉ, điện thoại và e-mail để tiện liên lạc.
  5. Tất cả các bài gửi đăng đều được Ban Biên tập gửi cho 2 phản biện nhận xét, đánh giá. Trong vòng 1 tháng sau khi nhận được bài gửi đăng, Ban biên tập trả lời tác giả về nhận xét, đánh giá của phản biện và thẩm định của Ban biên tập đối với bài báo.
  6. Ban biên tập liên hệ với tác giả để thực hiện các yêu cầu chỉnh sửa đối với bài báo. Các bài đăng đạt yêu cầu sẽ được đăng trong số báo gần nhất.
  7. Ban biên tập không gửi lại cho tác giả bản thảo và đĩa mềm trong trường hợp bài đăng không đạt yêu cầu quy định.
  8. Địa chỉ gửi bài, liên hệ bài đăng:

Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quì – Gia Lâm – Hà Nội.

E-mail: kimdung@vnua.edu.vn hoặc bttapchi@vnua.edu.vn

Điện thoại: 04 62617714 Fax: 84 4 8276554BÌA TẠP CHÍ KHNNVN