Năm 2023 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 2 – 2023
10/03/2023

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Xác định chỉ thị phân tử SSR liên kết với gen sh2 và su1 trên các dòng ngô ngọt tự phối Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Quốc Trung, Phạm …

Số 1 – 2023
07/02/2023

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Đặc điểm hoa, quả, hạt và chất lượng hạt phấn của các mẫu giống ngải tiên (Hedychium spp.) trồng tại Gia Lâm – Hà Nội Trịnh Thị Mai …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN