Số 11 - 2018 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 11 – 2018

Đăng ngày:09/04/ 2019

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Nâng cao hiệu quả chăn nuôi lợn choai xuất khẩu bằng việc sử dụng khẩu phần thức ăn tự phối trộn 

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Đình Tiến, Hoàng Ngọc Mai, Vũ Đình Tôn…………………….. 933

Ảnh hưởng của mật độ nuôi và hàm lượng protein trong thức ăn đến tỉ lệ sống và tăng trưởng của cá lóc đầu nhím (Channa sp.) nuôi thương phẩm

Mai Văn Tùng, Nguyễn Thị Hậu, Trần Thị Nắng Thu…………………………………………………. 939

Ảnh hưởng của độ mặn đến sự xuất hiện bệnh sưng vòi trên tu hài
(Lutraria philippinarum Reeve, 1854) nuôi    

Đặng Thị Lụa, Phạm Thị Yến………………………………………………………………………………….. 949

Ảnh hưởng của hàm lượng lipid khác nhau trong thức ăn đến sự biến thái và tỉ lệ sống của cua biển (Scylla paramamosain) từ giai đoạn zoea 3 đến cua 1 

Lâm Tâm Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Thị Thanh Hiền…………………………………. 957

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện
phát triển công nghiệp hoá và đô thị hoá ở tỉnh Bắc Ninh  

Nguyễn Xuân Thanh, Đỗ Nguyên Hải………………………………………………………………………. 967

Đánh giá thực trạng sử dụng đất và quy hoạch phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn 

Chu An Trường, Quyền Thị Lan Phương, Vũ Thị Bình……………………………………………….. 977

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Ảnh hưởng của xử lý axit oxalic đến chất lượng quả đào (Prunus persica L.) sau thu hoạch

Vũ Thị Kim Oanh…………………………………………………………………………………………………… 987

Ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến chất lượng và thời gian bảo quản quả hồng Thạch Thất

Nguyễn Thị Hạnh…………………………………………………………………………………………………… 998

Thiết kế và chế tạo mô hình máy phay CNC 3 trục

Nguyễn Thị Thu Trang, Phạm Thanh Cường, Tống Ngọc Tuấn,
Ngô Đăng Huỳnh, Nguyễn Hữu Hưởng………………………………………………………………….. 1005

THÔNG TIN NGẮN
SHORT COMMUNICATION

Xây dựng mô hình không gian ba chiều từ nguồn dữ liệu địa lý tình nguyện

Nguyễn Khắc Năng, Nguyễn Đức Lộc, Trần Trọng Phương……………………………………… 1017BÌA TẠP CHÍ KHNNVN