số 8 - 2019 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

số 8 – 2019

Đăng ngày:25/12/ 2019

MỤC LỤC CONTENTS

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sinh kháng thể đơn dòng kháng progesterone
Nguyễn Thị Hải, Lê Văn Phan, Nguyễn Bá Mùi, Nguyễn Hoàng Thịnh,
Nguyễn Thị Phương Giang, Trần Hiệp, Cù Thị Thiên Thu, Phạm Kim Đăng………………….605
Ảnh hưởng của thay thế thức ăn viên bằng Artemia sinh khối lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá kèo (Pseudapocryptes elongates) giai đoạn giống
Huỳnh Thanh Tới, Lê Vũ Đằng, Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Thi Tuyết Ngân………………614
Phân lập, xác định đặc điểm của vi khuẩn gây bệnh sổ mũi truyền nhiễm trên gà tại một sốtỉnh phía Bắc Việt Nam
Lê Văn Hùng, Nguyễn Thị Giang, Trần Danh Sơn………………………………………………………622
Ảnh hưởng của thức ăn có hàm lượng protein khác nhau đến tăng trưởng và hiệu quả sử
dụng thức ăn của lươn đồng (
Monopterus albus)

Mai Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Lê Xuân Chinh, Trần Thị Nắng Thu…………………………630
Nghiên cứu đặc điểm sinh học cá Mát (Onychostoma laticeps Gunther, 1896)
Võ Văn Bình, Nguyễn Hải Sơn, Nguyễn Quang Huy ……………………………………………………637

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Đánh giá hiện trạng phú dưỡng và yếu tố môi trường chi phối quần xã tảo lục ở hồ Trị An
Trần Thị Hoàng Yến, Lê Thị Lượm, Phạm Thanh Lưu…………………………………………………645

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Đánh giá những framework php tốt nhất cho phát triển web hiện đại và một số ứng dụng tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Thảo, Trần Thị Giang……………………………………………….655
Nghiên cứu nâng cao sinh tổng hợp đa enzyme (cellulase, α-amylase và glucoamylase) từ
chủng
Aspergillus niger A45.1 bằng kỹ thuật đột biến và tối ưu điều kiện lên men xốp

Dương Thu Hương, Phạm Kim Đăng, Vũ Văn Hạnh …………………………………………………..666
Phân tích động học và động lực học của hạt trên đĩa phẳng trong bộ phận gieo hạt đậu tương
Nguyễn Chung Thông, Lê Minh Lư, Nguyễn Xuân Thiết………………………………………………679BÌA TẠP CHÍ KHNNVN