Số 8 - Năm 2013 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 8 – Năm 2013

Đăng ngày:25/09/ 2017
N�NG HỌC
1.Quang hợp và tích lũy chất khô của một số giống cao lương (Sorghum bicolor (L.) Moench) trong điều kiện hạn Effect of Drought Treatment on Photosynthesis and Dry Matter Accumulation in Some Sorghum Varieties (Sorghum bicolor (L.) Moench)
Đoàn Công Điển, Tăng Thị Hạnh, Phạm Văn Cường
1073
2.Kết quả đánh giá đặc điểm nông sinh hóa và năng suất cá thể một số mẫu giống lúa khi xử lý hạn nhân tạo ở 3 giai đoạn mẫn cảm Results of Morphological Characteristics and Individual Yields of Rice Accessions on Artificially Dry Treated Conditions in Three
Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Năng
1081
3.Ảnh hưởng của xử lý đột biến in vitro bằng Ethyl methane sulphonate (EMS) kết hợp chiếu xạ tia gama đến sự biến dị ở cây hoa cẩm chướng (Dianthus caryophyllus L.) Effects of in vitro Mutagenic Treatment with Combination of Ethyl Methane Sulphonate (EMS) a
Vũ Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Lý Anh
1092
4.Gia tăng quần thể rầy nâu nhỏ Laodelphax striatellus Fallen (Homoptera: Delphacidae) Population growth of Small Brown Planthopper Laodelphax striatellus Fallen (Homoptera: Delphacidae)
Trần Quyết Tâm, Trần Đình Chiến, Nguyễn Văn Đĩnh
1101
5.Kết quả nghiên cứu sản xuất củ hoa lily bằng phương pháp tách vảy củ tại miền Bắc Việt Nam Production Lily Bulblets by Scale in the North of Vietnam
Nguyễn Văn Tỉnh, Nguyễn Xuân Kết, Đặng Văn Đông, Hoàng Minh Tấn
1109
6.Kết quả tuyển chọn và khảo nghiệm giống lúa mới Hương cốm 4 Results of Selecting and Testing the New Aromatic Rice Huongcom 4
Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Văn Mười, Trần văn Quang, Nguyễn Thị Trâm
1118
CHĂN NUÔI, THÚ Y & NTTS
1.Ảnh hưởng của kiểu gen Halothane, tính biệt đến năng suất thân thịt và chất lượng thịt lợn Piétrain kháng stress Effect of Halothane Genotype, Gender on Carcass Characteristics and Meat Quality of Stress Negative Piétrain Pigs
Hà Xuân Bộ, Đỗ Đức Lực, Đặng Vũ Bình
1126
TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
1.Thay đổi sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp ở tỉnh Đắc Nông giai đoạn 2000-2012 The Change of Agricultural Production Land Effect to Forest Land in Daknong Province from 2000 to 2012
Lưu Văn Năng, Nguyễn Thanh Lâm, Trần Đức Viên
1134
KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ
1.Phương pháp xác định các chỉ tiêu kéo bám của bộ phận di động xích Experimental Method to Identify the Pull-Grip Characteristics of the Moving Chain Parts
Đào Hữu Đoàn, Nguyễn Ngọc Quế, Nông Văn Vìn, Phạm Thị Thu Hằng
1142
2.Protein and Lipid Recovery from Tuna Head Using Industrial Protease Thu hồi protein và lipit từ đầu cá ngừ bằng enzyme protease công nghiệp
Nguyễn Thị Mỹ Hương
1150
3.Nghiên cứu thu nhận vitamin E từ cặn khử mùi của quá trình tinh chế dầu đậu tương Recovery of vitamin E from deodorzing destillate of soybean oil purification
Bùi Thị Bích Ngọc, Lý Ngọc Trâm, Vũ Đức Chiến, Bùi Quang Thuật
1159
4.GGEbiplot và ngôn ngữ R GGEbiplot and R Language
Nguyễn Đình Hiền
1164
5.Mô hình sơ đồ người học – Một tiếp cận tổng thể Learner Profile Model – A Whole Approach
Phan Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Hoàng
1170
KINH TẾ, XÃ HỘI & PTNT
1.New Theory of Foreign Direct Investment: New Evidence from Vietnam Lý thuyết mới về đầu tư trực tiếp từ nước ngoài: Bằng chứng kiểm định từ trường hợp của Việt Nam
Hoàng Chí Cương, Trần Văn Thọ, Nguyễn Thị Ngọc My
1181
2.Phân bổ chi phí sản xuất chung dựa trên sự liên quan của chúng tới đối tượng chịu chi phí: Nghiên cứu trường hợp tại Công ty TNHH Hoa San Allocating Overhead Costs Based on Relation to Cost Objects: Case of Study at Hoa San Co.Ltd
Nguyễn Thị Đào, Phạm Thị Mỹ Dung
1197
3.Thực trạng liên kết trong sản xuất dứa nguyên liệu của các hộ dân với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao Current Situation of the Linkage in Pineapple Production between Farm Households and Dong Giao Foodstuff Export Joint-Stock Company 
Vũ Đức Hạnh, Nguyễn Mậu Dũng
1205
4.Phát triển làng nghề tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới Developing Craft Villages in Bac Ninh Province in the New Rural Development Context
Lê Xuân Tâm, Nguyễn Tất Thắng
1214
5.Đánh giá thiệt hại kinh tế do chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất tại làng nghề chế biến nông sản vùng đồng bằng sông Hồng Evaluation on Economic Losses of Arising Wastes from Food Processing Handicraft Villages in the Red River Delta Region, Vietna
Trần Văn Thể, Nguyễn Tuấn Sơn và Nguyễn Nghĩa Biên


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN