Ban biên tập - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ban biên tập

Đăng ngày:18/05/ 2021

TỔNG BIÊN TẬP:     GS.TS. Trần Đức Viên

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:     GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

CÁC THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP

STT HỌ TÊN ĐƠN VỊ LĨNH VỰC NHIỆM VỤ
1. GS.TS. Trần Đức Viên Học viện NNVN Nông học Tổng Biên tập
2. GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch Học viện NNVN CN-TY-TS Phó Tổng biên tập
3. GS.TS. Vũ Văn Liết Học viện NNVN Nông học Ủy viên
4. PGS.TS. Nguyễn Đức Tùng Học viện NNVN Nông học Ủy viên
5. GS.TS. Nguyễn Thị Lan Học viện NNVN CN-TY-TS Ủy viên
6. PGS.TS. Huỳnh Thị Mỹ Lệ Học viện NNVN CN-TY-TS Ủy viên
7. TS. Nguyễn Văn Giáp Học viện NNVN CN-TY-TS Ủy viên
8. GS.TS. Vũ Đình Tôn Học viện NNVN CN-TY-TS Ủy viên
9. PGS.TS. Đỗ Đức Lực Học viện NNVN CN-TY-TS Ủy viên
10. PGS.TS. Trần Nắng Thu Học viện NNVN CN-TY-TS Ủy viên
11. GS.TS. Nguyễn Văn Song Học viện NNVN Kinh tế Ủy viên
12. GS.TS. Đỗ Kim Chung Học viện NNVN Kinh tế Ủy viên
13. PGS.TS. Cao Việt Hà Học viện NNVN TNMT Ủy viên
14. PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ Học viện NNVN TNMT Ủy viên
15. TS. Nguyễn Thị Bích Yên Học viện NNVN TNMT Ủy viên
16. PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy Học viện NNVN KT
Công nghệ
Ủy viên
17. TS. Nguyễn Thanh Hải Học viện NNVN KT
Công nghệ
Ủy viên
18. PGS.TS. Nguyễn Xuân Cảnh Học viện NNVN KT
Công nghệ
Ủy viên
19. PGS.TS. Nguyễn Thị Thủy Học viện NNVN CNTT Ủy viên
20. GS.TS. Lê Huy Hàm Viện Di truyền Nông nghiệp Nông học Ủy viên
21. PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Nông hóa Ủy viên
22. GS.TS. Lê Đức Ngoan Đại học Huế CN-TY-TS Ủy viên
23. PGS.TS. Trương Văn Dung Hội Thú y CN-TY-TS Ủy viên
24. GS.TS. Nguyễn Kim Lợi Đại học Nông lâm Thủ Đức TNMT Ủy viên
25. GS.TS. Vũ Đức Lập Học viện Kĩ thuật Quân sự Cơ khí
động lực
Ủy viên
26. GS.TS. Hoàng Văn Châu Đại học Ngoại thương Kinh tế Ủy viên


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN