English issue 2 - 2010 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

English issue 2 – 2010

Đăng ngày:25/09/ 2017
CONTENTS
1.Assessment of zinc mobility in contaminated soils and mining materials in three study sites of Northern Vietnam Đánh giá tính di động của Zn ở các đất bị ô nhiễm và khai thác mỏ ở ba điểm nghiên cứu tại miền Bắc Việt Nam
Gaetan VERRIEST, NGUYEN Huu Thanh, Eléonore COUDER, TRAN Thi Le Ha, NGUYEN Duc Hung, PHAN Quoc Hung, Anne ISERENTANT, Claudine
129
2.Study on diversity and chromosome numbers of edible allium crops in Vietnam Nghiên cứu sự đa dạng và số lượng bộ nhiễm sắc thể của cây trồng ăn được chi hành tỏi ở Việt Nam
Pham Thi Minh Phuong and Yosuke Tashiro
138
3.Gene expression and association analysis of ferritin heavy – chain with growth and meat quality in pigs Biểu hiện và mối liên quan giữa gen ferritin heavy-chain với sự tăng trưởng và chất lượng thịt lợn
Nguyen Trong Ngu, Danyel GJ Jennen, Karl Schellander and Klaus Wimmers
145
4.The analysis of investment climate in agriculture in hanoi province, Vietnam Phân tích môi trường đầu tư vào nông nghiệp của Hà Nội (Việt Nam)
Tran Huu Cuong, Bui Thi Nga
151
5.A comparative analysis on business activities of agricultural cooperatives between Japan and Vietnam Phân tích so sánh các hoạt động kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam và Nhật Bản
Nguyen Mau Dung
163
6.Spatial market integration of the soybean industry in Hanoi province, Vietnam Thị trường đậu tương theo không gian tại Hà Nội, Việt Nam
Nguyen Dinh Tien and Mai Lan Phuong
175
7.Transient transfection of CHO-K1 cells in serum-containing medium and serum-free medium with gene coding for human IgG heavy chain protein Nghiên cứu sự hình thành protein là chuỗi nặng của kháng thể lai tái tổ hợp IgG thông qua quá trình chuyển gen tạm t
Quan Quoc Dang, Phan Van Thu, Le Tram Nghia Thu, Do Minh Si, Dam Sao Mai
185
8.The patterns of women’s spatial mobility in the era commoditization: case study in a traditional craft village, Northern Vietnam Mô hình di chuyển của phụ nữ nông thôn trong bối cảnh sản xuất hàng hóa: Trường hợp nghiên cứu tại làng nghề truyển thống, m
Nguyen Phuong Le, Nguyen Thi Hai Ninh
193
9.Diversification and epidemic risks of poultry production systems in Hanoi Suburb Sự đa dạng và rủi ro với dịch bệnh của các hệ thống chăn nuôi gia cầm tại ngoại thành Hà Nội
Phan Dang Thang, Brigitte Duquesne, Philippe Lebailly & Vu Dinh Ton
203
10.The impact of effective microorganism (EM) spray on the growth, productivity and quality of papaya Ảnh hưởng của việc phun chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM) đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng đu đủ
Pham Thi Huong, Nguyen Thi Kim Lien
216
11.Impacts of safe and off-season vegetable project in Ha Tinh province Tác động của dự án rau an toàn trái vụ tại Hà Tĩnh
Nguyen Quoc Chinh
223
12.Valuable alelles of the terminal complement components for natural disease resistance in Muong Khuong pig Những alelle giá trị của thành phần bổ thể cuối cùng cho sức kháng bệnh tự nhiên ở lợn Mường Khương
Do Vo Anh Khoa
231
13.Competitive capacity of urea product of Ha Bac Urea and Chemical Company limited Năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của Công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc
Nguyen Anh Tru, Dinh Thi Thu and Le Thi Kim Oanh
237
14.Dairy cattle development, pollution consequences and pollution control option in Hanoi province Phát triển chăn nuôi bò sữa, hậu quả ô nhiễm và các lựa chọn hạn chế sự ô nhiễm ở Hà Nội
Nguyen Quoc Chinh
244
15.Reproductive disorders in the water buffaloes- Các rối loạn sinh sản ở trâu
Nguyen Hoai Nam


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN