Số 10 - 2021 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 10 – 2021

Đăng ngày:30/09/ 2021

MỤC LỤC CONTENTS

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Nghiên cứu chuỗi giá trị bí xanh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình
Nguyễn Hữu Nhuần, Hoàng Hữu Thành, Đỗ Huy Hùng ………………………………………….. 1283
Phát triển chăn nuôi gà thịt của các hộ dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Lê Thị Long Vỹ, Nguyễn Thị Thu Huyền, Giang Hương, Nguyễn Anh Đức,
Lê Ngọc Hướng, Nguyễn Hữu Nhuần, Phạm Thị Tô Diệu …………………………………………1393
Liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ dược liệu ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Phượng Lê ………………………………………………………………1304
Tính khả thi của mô hình chăn nuôi trâu vỗ béo ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Nguyễn Minh Đức, Trần Duy Tùng ………………………………………………………………………..1313
Duy trì tiêu chí nông thôn mới tại tỉnh Phú Thọ: Thực trạng và kiến nghị
Nguyễn Tuấn Sơn, Nguyễn Anh Đức, Đặng Nam Phương, Nguyễn Thị Thu Huyền ……….1323
Nghiên cứu chuỗi giá trị bò thịt huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Trần Thế Cường, Nguyễn Thị Dương Nga, Phạm Văn Hùng, Dương Nam Hà,
Đỗ Huy Hùng, Ninh Xuân Trung, Bùi Văn Quang ……………………………………………………1334
Tác động của dịch bệnh Covid-19 tới lao động di cư: Nghiên cứu trường hợp tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Đồng Thanh Mai, Nguyễn Mậu Dũng, Tô Thế Nguyên, Vũ Tiến Vượng ………………………1343
Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ các tổ chức chính trị – xã hội huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
Lê Ngọc Hướng ……………………………………………………………………………………………………1353
Giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
Mai Lan Phương, Đào Anh Tuấn ……………………………………………………………………………1361
Khai thác thủy sản xa bờ dưới ảnh hưởng của Covid-19: Nghiên cứu tại xã Hoằng Trường,
huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Thị Hải Ninh ……………………………………………………………………………………………1373
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở và mô hình xác định vùng giá đất tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Phạm Sỹ Liêm, Phạm Thanh Lan ……………………………………………………………………………1383
Sở thích của du khách về sản phẩm du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại
Vườn quốc gia Ba Vì

Thái Thị Nhung ……………………………………………………………………………………………………1392
Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp – kinh nghiệm thành công từ một số hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Phương, Mai Thanh Cúc, Bạch Văn Thủy, Quyền Đình Hà,
Hoàng Minh Thái, Nguyễn Đức Bằng …………………………………………………………………… 1400

BÀI TỔNG QUAN
REVIEW

Tổng quan lý luận và thực tiễn về thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam
Nguyễn Xuân Định, Nguyễn Mậu Dũng …………………………………………………………………..1411BÌA TẠP CHÍ KHNNVN