Sự tham gia của người dân vào dự án giảm nghèo

Sự tham gia của người dân vào dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc – giai đoạn 2: Trường hợp xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Đăng ngày:29/04/ 2020

Đỗ Thị Nhài, Bạch Văn Thủy, Trần Nguyên

Đơn vị: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hình thức và mức độ tham gia của người dân xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên vào dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc – giai đoạn 2. Các thông tin thứ cấp được tổng hợp từ ban quản lý dự án và chính quyền địa phương; thông tin sơ cấp được thu thập từ 60 hộ dân bằng phiếu điều tra. Nghiên cứu cũng sử dụng thang đo về mức độ tham gia của Arnstein (1969), phương pháp thống kê mô tả và phương pháp thống kê so sánh để phân tích thông tin. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tham gia của người dân chủ yếu ở hai mức độ thấp nhất là không tham gia và tham gia mang tính hình thức, ở mức độ cao hơn là trao quyền người dân chỉ tham gia ở một số khâu của dự án như xếp hạng ưu tiên các nhu cầu, đóng góp nguồn lực và thực hiện dự án. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia ở mức độ này còn thấp. Do đó, các chương trình, dự án giảm nghèo trong thời gian tới, cần có giải pháp huy động người dân tham gia nhiều hơn, thực chất hơn và chủ động hơn nhằm hướng tới mục tiêu giảm nghèo một cách bền vững ở nước ta.

Từ khóa: Giảm nghèo, sự tham gia, sự tham gia của người dân, dự án giảm nghèo, miền núi phía Bắc

Xem bản đầy đủ:tapchiso10.1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN