Mô hình liên kết trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC

Mô hình liên kết trồng rừng theo tiêu chuẩn của hội đồng quản lý rừng (FSC) tại tỉnh Tuyên Quang

Đăng ngày:29/04/ 2020

Đỗ Hải Yến, Nguyễn Tuấn Sơn

Đơn vị:Trường Đại học Tân Trào; Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thực trạng phát triển mô hình liên kết trồng rừng theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản lý rừng (Forest Stewardship Council – FSC) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống và tiếp cận có sự tham gia. Kết quả điều tra 120 hộ gia đình trồng rừng cho thấy nhóm hộ tham gia mô hình liên kết trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC có thu nhập khi khai thác cuối chu kỳ cao hơn từ 10-15% so với nhóm hộ không tham gia mô hình và trồng theo phương pháp thông thường. Mặc dù thấy được lợi ích từ việc trồng rừng có chứng chỉ FSC nhưng đến nay số diện tích rừng trồng có chứng chỉ FSC của các hộ dân trên địa bàn tỉnh còn rất thấp, mô hình phần lớn vẫn mang tính chất tự phát. Nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển mô hình liên kết trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC như: Nâng cao nhận thức cho các hộ về phát triển rừng trồng có chứng chỉ FSC theo nhóm; xây dựng cơ chế liên kết bền vững giữa doanh nghiệp với các nhóm hộ; tăng cường vai trò hỗ trợ và kết nối các bên của chính quyền địa phương.

Từ khóa: Mô hình, trồng rừng, liên kết, chứng chỉ FSC, Tuyên Quang

Xem bản đầy đủ:tapchiso10.1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN