Cây xanh trường học, quản lý cảnh quan

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý hệ thống cây xanh trong trường trung học cơ sở huyện Đông Anh, Hà Nội

Đăng ngày:28/04/ 2020

Bùi Ngọc Tấn

Đơn vị:Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng loài, công tác quản lý và sử dụng cây xanh tại các trường trung học cơ sở(THCS) thuộc quận Hà Đông, Hà Nội nhằm làm cơ sở để phát triển mảng xanh trong khu vực các trường học nói riêng và của thành phố Hà Nội nói chung. Phương pháp điều tra dựa trên phương pháp khảo sát thực vật học tại 15 trường và phỏng vấn kết hợp bảng hỏi đối với lãnh đạo, giáo viên và học sinh tại các trường nêu trên. Kết quả cho thấy thực vật tại các trường có sự đa dạng với 23 bộ, 46 họ và 55 loài. Tình hình sinh trưởng của cây xanh ở mức độ an toàn cho các hoạt động sinh hoạt và học tập của người học. Tuy nhiên, nhiều trường chưa đạt các tiêu chuẩn về diện tích trồng cây (14/15 trường có diện tích xanh dưới 30% (TCVN 8794/2011); 12/15 trường có tỷ lệ phủ xanh thấp hơn tiêu chuẩn 2 m2/học sinh (TCVN 9257/2012). Những khó khăn trong quản lý và sử dụng cây xanh trong trường học chủ yếu do thiếu cán bộ chuyên trách, khó lồng ghép vào chương trình học và thiếu diện tích trồng cây. Giải pháp đề xuất nhằm tăng tỷ lệ phủ xanh đạt 30% diện tích và ưu tiên sử dụng các cây theo tiêu chí bền, có hoa đẹp và dễ chăm sóc. Mặt khác, Cần nâng cao vai trò của học sinh và nhân viên phụ trách trong việc bảo vệ và chăm
sóc cây xanh hướng đến tiêu chí “Trường học xanh”; thực hiện các biện pháp quản lý và chăm sóc hợp lý dựa trên các điều kiện sẵn có của các trường.

Từ khóa: Cây xanh trường học, quản lý cảnh quan.

Xem bản đầy đủ:tapchiso10.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN