Đánh giá việc làm của lao động nông thôn sau đào tạo nghề

Đánh giá thực trạng việc làm của lao động nông thôn sau đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày:29/04/ 2020

Lê Thị Xuân, Đặng Thị Phương Hoa, Vũ Ngọc Huyên

Đơn vị: Khoa Lý luận chính trị và Xã hội, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam; Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

TÓM TẮT

Với mục tiêu tìm hiểu thực trạng việc làm cho người lao động nông thôn sau đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nghiên cứu tiến hành khảo sát 240 mẫu lao động đã qua đào tạo nghề ở xã Phùng Chí Kiên (huyện Mỹ Hào) và Phú Thịnh (huyện Kim Động) trong giai đoạn 2011-2016, kết hợp với phỏng vấn sâu cán bộ lãnh đạo huyện, xã và lao động đã qua đào tạo nghề trên địa bàn. Kết quả khảo sát cho thấy tỉnh Hưng Yên rất tích cực ban hành các chính sách trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến tạo việc làm cho người lao động. Phần lớn người lao động sau đào tạo nghề đã có việc làm, chủ yếu là việc tự làm trong khu vực hộ gia đình và doanh nghiệp tư nhân. Bài viết cũng đánh giá chất lượng công việc của người lao động sau đào tạo nghề trên một số góc độ như thu nhập, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tính an toàn và ổn định trong công việc.

Từ khóa: Lao động, nông thôn, đào tạo nghề, việc làm, việc làm bền vững

Xem bản đầy đủ:tapchiso10.1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN