Cách trích dẫn và trình bày tài liệu tham khảo trong bài báo khoa học - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Cách trích dẫn và trình bày tài liệu tham khảo trong bài báo khoa học

Đăng ngày:28/02/ 2020

ĐỊNH DẠNG TRÍCH DẪN VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
TRONG TÀI LIỆU KHOA HỌC CỦA HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 491/QĐ-HVN ngày 21 tháng 02 năm 2020)BÌA TẠP CHÍ KHNNVN