Ảnh hưởng của áp dụng thực hành vệ sinh tốt (GHP)

Ảnh hưởng của áp dụng thực hành vệ sinh tốt (GHP) trong phân phối đến vệ sinh an toàn thực phẩm

Đăng ngày:28/04/ 2020

Phạm Thị Thanh Thảo, Nguyễn Xuân Trạch, Phạm Kim Đăng

Đơn vị:Trường Đại học Đà Lạt; Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tươi sống, trong đó có thịt lợn, luôn là một trong các vấn đề mà người tiêu dùng quan tâm hàng đầu khi lựa chọn thực phẩm. Tuy nhiên, các hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm được áp dụng rất hạn chế trong khâu phân phối thịt lợn tại Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm đánh giá việc áp dụng quy trình thực hành tốt (GHP) trong phân phối thịt lợn có ảnh hưởng như thế nào đến VSATTP thịt lợn để làm cơ sở cho việc cải tiến và mở rộng quy trình này trong thực tiễn. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp can thiệp có đối chứng tại 10 chợ truyền thống. Các chợ được chia ngẫu nhiên vào 2 nhóm: Nhóm GHP có 5 chợ áp dụng GHP và nhóm không GHP có 5 chợ vẫn bán thịt như trước. Lúc bắt đầu và kết thúc nghiên cứu, hiểu biết và thực hành VSATTP của người phân phối thịt được đánh giá thông qua phỏng vấn bằng bộ câu hỏi bán cấu trúc; đồng thời, mức độ ô nhiễm vi sinh vật (VSV) trong thịt lợn, dụng cụ và nước được đánh giá thông qua lấy mẫu phân tích. Kết quả cho thấy là áp dụng GHP trong phân phối thịt lợn giúp nâng cao hiểu biết đúng về vệ sinh thịt, thực hành đúng về vệ sinh cá nhân của người phân phối thịt và làm giảm ô nhiễm VSV trong thịt lợn, dụng cụ và nước.

Từ khóa: GHP, phân phối, thịt lợn, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xem bản đầy đủ:tapchiso10.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN