Việc làm và thu nhập của hộ nông dân

Việc làm và thu nhập của hộ nông dân tham gia tập trung và tích tụ ruộng đất tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Đăng ngày:29/04/ 2020

Lê Thị Long Vỹ, Nguyễn Hữu Nhuần, g ễn Thị Huyền Trang

Đơn vị: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số gợi ý chính sách về tạo việc làm và thu nhập của hộ nông dân tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình thông qua điều tra 144 hộ (có 306 lao động) có tham gia tích tụ và tập trung ruộng đất (TT & TTRĐ) năm 2018. Số liệu điều tra được tổng hợp chủ y u bằng phương pháp thống kê mô tả và phương pháp so sánh. K t quả nghiên cứu cho thấy có gần 70% số hộ tham gia dồn điền đổi thửa (năm 2014); trên 35% số hộ giảm diện tích, gần 60% số hộ tăng diện tích và gần 5% số hộ giữ nguyên diện tích. Số lao động không có việc làm giảm đi đáng kể còn 3,92%, chủ y u tập trung vào độ tuổi trên 50. Số lao động tham gia từ hai công việc trở lên tăng lên so với trước TT & TTRĐ. Lao động nữ có khả năng tìm việc làm dễ hơn, song thu nhập bình quân lại thấp hơn lao động nam ở tất cả các nhóm tuổi. Phần lớn các nhóm hộ gặp khó khăn khi thay đổi việc làm. Nghiên cứu đưa ra một số gợi ý như thu hút đầu tư, phát triển ngành nghề tạo việc làm cho lao động ngay tại quê hương.

Từ khóa: Tích tụ, tập trung ruộng đất, việc làm và thu nhập, hộ nông dân.

Xem bản đầy đủ:tapchiso9.1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN