Số 8 - 2018 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 8 – 2018

Đăng ngày:19/02/ 2019

MỤC LỤC-CONTENTS
NÔNG HỌC AGRONOMY

Bio-agronomic characteristics of promising rice lines derived  from a cross between
Asominori japonica and IR24 Indica  at three different locations

Nguyen Hong Hanh, Nguyen Van Hoan, Pham Van Cuong………………………………………… 719

CHĂN NUÔI-THÚ Y-NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE-VETERINARY MEDICINE-AQUACULTURE

Biến động quần thể cá đỏ mang (Systomus rubripinnis Valenciennes, 1842) ở khu vực dọc sông Hậu, đồng bằng sông Cửu Long

Âu Văn Hóa, Trần Văn Việt…………………………………………………………………………………….. 730

Một số chỉ tiêu sinh trưởng của vịt Cổ Lũng nuôi lấy thịt tại Thanh Hóa

Đỗ Ngọc Hà, Nguyễn Bá Mùi………………………………………………………………………………….. 737

Nghiên cứu sự hình thành màng sinh học (Biofilm) và tính đề kháng kháng sinh của tụ cầu khuẩn (Staphylococcus spp.) sản sinh màng sinh học

Nguyễn Văn Giáp, Cao Thị Bích Phượng………………………………………………………………….. 744

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Giải pháp hoàn thiện công tác thu hồi đất cho phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Nguyễn Thị Thu Hương, Phan Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Trà,
Phạm Phương Nam……………………………………………………………………………………………….. 753

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Nghiên cứu thu nhận và xác định một số định đặc tính của lignin peroxidase từ chủng
nấm mục trắng TL4

Trịnh Thị Thu Thủy, Nguyễn Quốc Trung, Tống Văn Hải, Nguyễn Hoàng Anh……………… 763

Nhân giống in vitro cây dâu ngọt Đài Loan

Nguyễn Thị Lý Anh, Nguyễn Thị Thiết, Trần Thị Luyện, Đặng Thị Nhẫn,
Nguyễn Thị Hân…………………………………………………………………………………………………….. 772

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Nhận thức và mức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ nước sạch nông thôn của người dân huyện
Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Nguyễn Thị Thu Quỳnh, Nguyễn Tất Thắng, Bùi Thị Khánh Hòa…………………………………. 781BÌA TẠP CHÍ KHNNVN