Quản lý nhà nước đối với phát triển nuôi trồng thủy sản

Quản lý nhà nước đối với phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đăng ngày:29/04/ 2020

Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Thị Minh Hiền

Đơn vị: Trung tâm Giống và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng; Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Với mục tiêu đánh giá vai trò của quản lý nhà nước trong phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nghiên cứu đã tiến hành điều tra 136 cơ sở nuôi trồng thủy sản và 28 cán bộ quản lý. Phương pháp phân tổ thống kê, thống kê mô tả, so sánh đã được sử dụng để phân tích số liệu, thông tin. Kết quả cho thấy, hiện nay quản lý nhà nước trong nuôi trồng thủy sản ở Hải Phòng còn nhiều hạn chế, đặc biệt là việc quản lý quy hoạch, quản lý các dịch vụ cung cấp đầu vào và thị trường tiêu thụ các sản phẩm nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Các hoạt động quản lý khác như quản lý cung cấp các dịch vụ công cho nuôi trồng thủy sản, quản lý các quy trình nuôi trồng thủy sản đã được thực hiện tương đối tốt. Để phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong thời gian tới cần tập trung nâng cao hơn nữa vai trò của các cấp chính quyền địa phương trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

Từ khóa: Quản lý nhà nước, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng thủy sản nước ngọt, Hải Phòng

Xem bản đầy đủ:tapchiso9.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN