Phát triển tàu dịch vụ hậu cần nghề cá phục vụ đánh bắt

Phát triển tàu dịch vụ hậu cần nghề cá phục vụ đánh bắt xa bờ ở tỉnh Quảng Ninh

Đăng ngày:29/04/ 2020

Nguyễn Phượng Lê, Đào Xuân Thắng, Nguyễn Xuân Định

Đơn vị: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Huyện ủy Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh; Trung ương Hội nông dân Việt Nam

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng số lượng, chất lượng và cơ cấu đội tàu hậu cần phục vụ đánh bắt xa bờ (ĐBXB) ở tỉnh Quảng Ninh. Dựa trên thông tin thu thập từ các sở, ban ngành có liên quan ở tỉnh Quảng Ninh, cùng với số liệu điều tra từ 30 tàu dịch vụ hậu cần trên biển và 140 tàu ĐBXB, nghiên cứu chỉ ra rằng tàu dịch vụ hậu cần trên biển ở Quảng Ninh vừa ít về số lượng và không bảo đảm về chất lượng, do vậy chưa đáp ứng yêu cầu của ĐBXB nên khi đánh bắt được thì các tàu khai thác phải quay ngay vào bờ để kịp thời tiêu thụ, chế biến cho đảm bảo chất lượng. Vì vậy, thời gian bám biển không được liên tục, chi phí cho những chuyến đi biển tăng cao. Giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực của các tàu hậu cần trên biển là tăng cường các chính sách hỗ trợ để hiện đại hóa, đầu tư trang thiết bị, đa dạng hóa dịch vụ phục vụ ĐBXB.

Từ khóa: Tàu dịch vụ, hậu cần, nghề cá, đánh bắt xa bờ.

Xem bản đầy đủ:tapchiso9.1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN