Nghiên cứu sự lưu hành của Bonive Coronavirus gây tiêu chảy ở bò

Nghiên cứu sự lưu hành của Bonive Coronavirus gây tiêu chảy ở bò tại Hà Tĩnh và Nghệ An

Đăng ngày:28/04/ 2020

Vũ Thị Ngọc, Bùi Thị Phương Thảo, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Văn Giáp, Lê Văn Trường, Cao Thị Bích Phượng, Lê Văn Phan

Đơn vị:Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định sự có mặt của Bovine Coronavirus (BCoV) gây tiêu chảy ở bò nuôi tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Kỹ thuật RT-PCR đã xác định được 14/180 mẫu phân (7,78%) dương tính với BCoV. Tỷ lệ lưu hành BCoV cao nhất ở nhóm bê dưới 1 tháng tuổi (9,24%), sau đó đến nhóm bê 1-3 tháng tuổi (6,25%). Không phát hiện thấy BCoV ở nhóm bò 4-12 tháng tuổi. Kết quả giải trình tự gen và phân tích trình tự gen S cho thấy các chủng BCoV trong nghiên cứu này thuộc nhóm di truyền C1, cùng nhóm di truyền với chủng virus vacxin 0501 của Hàn Quốc.

Từ khóa: Bovine Coronavirus, lưu hành, Hà Tĩnh, Nghệ An, RT-PCR, gen S.

Xem bản đầy đủ:tapchiso11.3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN