Nghiên cứu hoạt tính đối kháng của thân, lá cây gai tới khả năng sinh trưởng của cỏ lồng vực

Nghiên cứu hoạt tính đối kháng (Allelopathy) của thân, lá cây gai (Boehmeria nivea (L.) Gaudich.) tới khả năng sinh trưởng của cỏ lồng vực (Echinochloa crus-galli) trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới

Đăng ngày:28/04/ 2020

Phan Trung Thắng, Nguyễn Văn Viên, Khuất Hữu Trung, Trần Đăng Khánh

Đơn vị: Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá hoạt tính đối kháng của cây gai (Boehmeria nivea (L.) Gaudich.) đến sự phát triển cỏ lồng vực (Echinochloa crus-galli) trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới. Kết quả cho thấy trong điều kiện phòng thí nghiệm, bột lá gai và thân gai có chứa chất đối kháng thực vật gây ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển của cây chỉ thị (hạt thóc và hạt cỏ lồng vực). Ngoài ra, bột lá gai, bột thân gai gây ức chế rõ rệt tới khả năng phát triển sinh khối và hấp thụ nước của cỏ lồng vực. Trong điều kiện nhà lưới, cây gai biểu hiện tính ức chế rất rõ rệt lên sự phát triển và sinh trưởng của cỏ lồng vực. Khi xử lý bột thân gai tại các nồng độ khác nhau từ 6,2 đến 50 g/L đều kìm hãm sinh trưởng và phát triển của cỏ lồng vực và tính ức chế càng tăng khi xử lý ở nồng độ cao, ức chế trung bình của bột thân gai dao động từ 36,75% đến 64,56%. Tương tự, bột lá gai khi xử lý lên đất làm giảm đáng kể về số lượng cũng như khối lượng cỏ lồng vực với giá trị ức chế trung bình dao động từ 35,83% tới 67,91%. Điều đó cho thấy cây gai có tính đối kháng thực vật rất cao trong phòng trừ cỏ dại trên đồng ruộng.

Từ khóa: Hoạt tính đối kháng, hoạt chất đối kháng, cây gai.

Xem bản đầy đủ: tap chi so 11.3.1BÌA TẠP CHÍ KHNNVN