Năm 2017 Archives - Page 2 of 2 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 2 – Năm 2017
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CẤY VÀ MẬT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA CẢM QUANG BAO THAI LÙN Vũ Duy Hoàng 1*, Vũ Đức Thắng2 137 2. ĐẶC …

Số 1 – Năm 2017
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TÁI SINH CÂY SẮN (Manihot esculenta Crantz) THÔNG QUA PHÔI SOMA TỪ LÁ CHƯA TRƯỞNG THÀNH Đỗ Hải Lan, Lê Trần Bình, Lê Văn Sơn, Chu Hoàng Hà …

Page 2 of 212


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN