Mức độ hài lòng của du khách về sản phẩm du lịch của cụm du lịch Sơn Tây - Ba Vì, thành phố Hà Nội - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Mức độ hài lòng của du khách về sản phẩm du lịch của cụm du lịch Sơn Tây – Ba Vì, thành phố Hà Nội

Đăng ngày:29/04/ 2020

Thái Thị Nhung, Phạm Thị Mỹ Dung

Đơn vị: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Viện Khoa học phát triển nông thôn

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích mức độ hài lòng của du khách về sản phẩm du lịch và sử dụng mô hình phân tích nhân tố khám phá nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của du khách về sản phẩm du lịch của cụm du lịch Sơn Tây – Ba Vì, thành phố Hà Nội. Nghiên cứu được tiến hành thông qua khảo sát 150 du khách tại 3 khu du lịch trọng điểm tương ứng cho 3 loại sản phẩm du lịch. Thang đo Likert 5 cấp độ được sử dụng để đo lường mức độ hài lòng của du khách. Kết quả cho thấy, đa số du khách chưa hài lòng về cảnh quan du lịch và cơ sở hạ tầng du lịch, chỉ có năng lực phục vụ của hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ du lịch và chất lượng dịch vụ lưu trú được du khách đánh giá khá tốt. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách là: (1) Sự hợp lý của chi phí du lịch; (2) Dịch vụ ăn uống; (3) Cảnh quan thiên nhiên du lịch; (4) Dịch vụ lưu trú và (5) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và dân cư. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao mức độ hài lòng của du khách về sản phẩm du lịch của cụm du lịch trong thời gian tới.

Từ khóa: Mức độ hài lòng, du khách, sản phẩm du lịch, cụm du lịch Sơn Tây – Ba Vì.

Xem bản đầy đủ:tapchiso9.1.12

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN