Doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản xuất nông nghiệp

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam

Đăng ngày:28/04/ 2020

Nguyễn Thị Huyền Châm, Phạm Bảo Dương, Nguyễn Tất Thắng

Đơn vị:Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay các doanh nghiệp phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Bài viết đi sâu, làm rõ khái niệm, vai trò, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất nông nghiệp và tổng quan thực tiễn ở trong nước và thế giới. Qua đó, một số bài học kinh nghiệm được đưa ra như cần có những chính sách phù hợp với các doanh nghiệp trong từng giai đoạn, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận hai nguồn lực quan trọng là đất đai và vốn. Hỗ trợ phát triển thị trường, phát triển sản phẩm nhằm hỗ trợ đầu ra cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất nông nghiệp cũng là một bài học rất đáng quan tâm.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản xuất nông nghiệp.

Xem bản đầy đủ:sotapchi11.3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN