Chăn nuôi lợn, khí nhà kính, Hải Dương, giảm phát thải

Hiệu quả kinh tế của các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hải Dương

Đăng ngày:28/04/ 2020

Trần Văn Quân, Trần Đình Thao, Nguyễn Thọ Quang Anh

Đơn vị:Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Hải Dương là tỉnh có thế mạnh trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là ngành chăn nuôi. Đàn lợn của tỉnh hàng năm khoảng gần 600 nghìn con. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng chăn nuôi, ô nhiễm và hiệu quả kinh tế của các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính. Nghiên cứu này dựa trên số liệu thứ cấp và số liệu điều tra 120 hộ chăn nuôi, kết hợp với phỏng vấn chuyên sâu cán bộ, chuyên gia kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện nay các hộ nông dân đang sử dụng 3 biện pháp giảm phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi lợn gồm có xây dựng bể biogas, sử dụng chế phẩm sinh học enzyme và ủ phân compost. Trong đó biện pháp ủ compost có chỉ số lợi nhuận trên chi phí cao nhất với 2,98 lần, áp dụng biogas là 1,94 và sử dụng enzyme probiotic là 1,21 lần.

Từ khoá: Chăn nuôi lợn, khí nhà kính, Hải Dương, giảm phát thải.

Xem bản đầy đủ:tapchiso11.3.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN