Định dạng bài đăng - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Định dạng bài đăng

Đăng ngày:26/09/ 2017

Giấy: A4, Portrait.

Lề: Top: 2,5cm, Bottom: 2,5cm, Left: 3cm, Right: 3cm.

Font: Times New Roman, Bảng mã Unicode với kích thước và sắp xếp như sau:

Đề mục Kích thước Định dạng Sắp xếp
Tiêu đề 14pt BOLD Centered

 

Tác giả, địa chỉ 12pt Italic Right
Tóm tắt

 

10pt bold Justified

 

Summary (tiếng Anh)

 

10pt bold Justified

 

Từ khóa

 

10pt bold Left
Tên tiểu mục mức 1

 

11pt BOLD Left
Tên tiểu mục mức 2

 

11pt bold Left
Tên tiểu mục mức 3

 

11pt Italic Left
Nội dung (Text)

 

11pt Normal Justified

 

Tên khoa học

 

  Italic  
Bảng (table)

 

10pt Bold, normal Left, trên bảng

 

Chú thích bảng 9pt italic Left, dưới bảng

 

Tên hình 10pt Bold Left, dưới hình

 

Ghi chú 10pt Normal Justified, cuối trang

 

Lời cám ơn 11pt Normal Justified

 

Tài liệu tham khảo 11pt Normal Justified

 

 

Sau những dấu như:.,; “) } ]!? gõ 1 dấu cách (space).

Sau dấu “({[ không dấu cách.

Dấu,;.  “) } ]!? gõ ngay sau ký tự cuối của câu.

Sau ký tự cuối của tên tiểu đoạn, không gõ dấu “:” hoặc dấu “.”

Các tiểu đoạn cách nhau 6pt (Spacing Before 6 pt).

Các tiểu đoạn nhiều nhất là 3 mức, được đánh số như sau:

1

1.1

1.1.1

2

2.1

2.1.1BÌA TẠP CHÍ KHNNVN