Đẩy mạnh tích tụ đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp

Đẩy mạnh tích tụ đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

Đăng ngày:29/04/ 2020

Nguyễn Tuấn Sơn, Nguyễn Anh Đức, Vũ Thị Mỹ Huệ

Đơn vị: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian qua đã xuất hiện một số mô hình tích tụ đất đai, trong đó mô hình tích tụ đất để phát triển sản xuất trang trại và gia trại chiếm ưu thế. Nghiên cứu này phân tích thực trạng tích tụ đất đai của các trang trại và gia trại trên địa bàn ba huyện Hải Hậu, Trực Ninh và Ý Yên. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia để thu thập thông tin về thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tích tụ đất đai của các trang trại và gia trại tại địa phương. Từ kết quả phân tích thực trạng tích tụ đất đai theo các mô hình tích tụ và các nhóm đối tượng kinh tế, nghiên cứu đã chỉ ra những vấn đề tồn tại, và đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh tích tụ đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Từ khóa: Tích tụ đất đai, phát triển sản xuất nông nghiệp, Nam Định.

Xem bản đầy đủ:tapchiso9.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN