Chính sách giao đất,cấp giấy quyền sử dụng đất lâm nghiệp

Đánh giá việc thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Đăng ngày:29/04/ 2020

Nguyễn Minh Đức, Tạ Văn Tuấn, Phạm Quang Hưng

Đơn vị: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Tổ chức AOP Việt Nam

TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá việc thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp cải thiện kết quả thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sử dụng công cụ Kiểm toán xã hội, kết quả nghiên cứu cho thấy có nhiều sai sót trong quá trình thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp xảy ra ở địa bàn nghiên cứu do thiếu một cơ chế giám sát có sự tham gia của người dân. Việc giải quyết các sai sót trên là khá khó khăn và cần làm thận trọng. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra cần phải xây dựng một cơ chế giám sát cộng đồng về quy trình giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.

Từ khóa: Chính sách đất đai, kiểm toán xã hội, thẻ báo cáo công dân.

Xem bản đầy đủ:tapchiso9.1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN