Các yếu tố ảnh hưởng phát triển du lịch vùng Đồng Tháp Mười

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch vùng Đồng Tháp Mười trong bối cảnh hội nhập

Đăng ngày:29/04/ 2020

Bùi Trọng Tiến Bảo, Quyền Đình Hà

Đơn vị: Khoa Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn, Trường Đại học Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh; Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu là xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến phát triển du lịch vùng Đồng Tháp Mười trong bối cảnh hội nhập. Số liệu khảo sát thu thập từ 1.283 khách du lịch, nhân viên và người dân địa phương làm việc trực tiếp và gián tiếp trong ngành du lịch. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp phân tích hệ số tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha (Cronbach’s Alpha Coefficient), phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis), phương pháp phân tích nhân tố khẳng định CFA (Confirmation Factor Analysis) và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM (Structural Equation Modeling) với sự trợ giúp của phần mềm SPSS 20 và AMOS 20. Nghiên cứu đã xác định được mô hình các yếu tố động đến phát triển vùng Đồng Tháp Mười trong bối cảnh hội nhập, trong đó có biến mới “Lợi ích liên kết” và đề ra một số giải pháp phát triển du lịch tại vùng nghiên cứu.

Từ khoá: Phát triển du lịch, vùng Đồng Tháp Mười, hội nhập.

Xem bản đầy đủ:tapchiso9.1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN