Sinh kế của các hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình

Sinh kế của các hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Thực trạng và giải pháp

Đăng ngày:29/04/ 2020

Đỗ Thị Diệp, Nguyễn Văn Song

Đơn vị: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Biến đổi khí hậu (BĐKH) cùng những ảnh hưởng tiêu cực của nó đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp, nhất là đối với cộng đồng dân cư ven biển. Thái Bình là tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Hồng, nơi phải hứng chịu trực tiếp những tác động bất lợi từ thiên nhiên, ảnh hưởng sâu sắc đến sinh kế của người dân sống ở ven biển. Nghiên cứu tập trung giải quyết ba vấn đề chính: (i) Thực trạng sinh kế của người dân ven biển Thái Bình trong bối cảnh BĐKH; (ii) Yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế ven biển tỉnh Thái Bình; (iii) Giải pháp cải thiện sinh kế của người dân ven biển trong bối cảnh BĐKH. Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả, thống kê so sánh, nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng sinh kế của các hộ dân ven biển trong bối cảnh BKH, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế ven biển tỉnh Thái Bình, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện sinh kế của người dân ven biển nhằm thích ứng với BĐKH.

Từ khóa: Sinh kế, ven biển, biến đổi khí hậu, tổn thương, thích ứng, Thái Bình.

Xem bản đầy đủ:tapchiso9.1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN