Phát triển sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn GAP

Phát triển sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn GAP tại tỉnh Bắc Giang

Đăng ngày:29/04/ 2020

Phạm Thị Dinh, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Hưởng

Đơn vị: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang; Khoa Kinh tế và PTNT, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

TÓM TẮT

Vải thiều của tỉnh Bắc Giang được xác định là cây ăn quả chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế. Với yêu cầu về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng cao và không gây tổn hại đến môi trường, tác giả đã tiến hành đánh giá thực trạng, xác định các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nhằm phát triển sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn GAP. Thông qua điều tra theo phương pháp chọn mẫu phân tầng 265 hộ sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn GAP và 75 hộ sản xuất thông thường trên địa bàn hai huyện thông qua phỏng hộ. Phương pháp phân tích thống kê mô tả, phương pháp so sánh và kiểm định t-Test được sử dụng trong đề tài. Kết quả cho thấy, diện tích vải trồng theo tiêu chuẩn GAP có tăng, thu nhập hỗn hợp bình quân đạt 92,8 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, tiêu thụ vải thiều GAP chưa có sự khác biệt, giá vải hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường; nhận thức của hộ về sản xuất theo tiêu chuẩn GAP còn hạn chế… Do vậy, các giải pháp phát triển sản xuất vải thiều tại Bắc Giang trong thời gian tới cần tập trung nâng cao nhận thức, hoàn thiện hình thức tổ chức sản xuất và tăng cường liên kết và hỗ trợ.

Từ khóa: Phát triển sản xuất, thực hành nông nghiệp tốt (GAP), vải thiều.

Xem bản đầy đủ:tapchiso9.1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN