Mối quan hệ giữa manh mún đất và hiệu quả sản xuất

Mối quan hệ giữa manh mún đất nông nghiệp và hiệu quả sản xuất trồng trọt của các hộ nông dân tỉnh Bắc Giang

Đăng ngày:29/04/ 2020

Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Quang Hà, Mai Lan Phương

Đơn vị: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang; Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT
Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả trong phân tích mối quan hệ giữa manh mún đất nông nghiệp và hiệu quả sản xuất trồng trọt của các hộ nông dân tỉnh Bắc Giang. Kết quả cho thấy manh mún đất nông nghiệp làm giảm hiệu quả sản xuất trồng trọt của hộ. Tuy nhiên, đối với từng vùng khi các hộ sử dụng biện pháp thâm canh tăng vụ thì manh mún đất nông nghiệp không làm giảm hiệu quả sản xuất trồng trọt (điển hình như huyện Lạng Giang). Như vậy, chính sách dồn điền dổi thửa của Nhà nước là một chính sách đúng đắn nhằm mở rộng quy mô diện tích đất nông nghiệp hộ gia đình, làm tiền đề phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Tuy nhiên, cần có sự linh hoạt trong việc triển khai áp dụng vì đặc điểm kinh tế sản xuất của mỗi vùng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả.

Từ khóa: Manh mún đất nông nghiệp, hiệu quả sản xuất trồng trọt, hộ nông dân.

Xem bản đầy đủ:tapchiso9.1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN