Giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Hòa Bình

Đăng ngày:29/04/ 2020

Trần Tuấn Sơn, Hồ Ngọc Ninh

Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình; Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất hệ thống giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Hòa Bình. Nghiên cứu đã khảo sát 150 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp và 90 bộ quản lý các cấp ở tỉnh Hòa Bình. Hòa Bình đã quan tâm và ban hành nhiều chính sách, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tính đến năm 2018 trên địa bàn tỉnh có 525 dự án nhưng trong đó chỉ có 59 dự án phát triển nông nghiệp và dự án trồng rừng (chiếm 11,2%), tổng vốn đầu tư khoảng trên 14,5 nghìn tỷ đồng. Vì vậy, kết quả đạt được từ thu hút đầu tư vào nông nghiệp còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Để tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Hòa Bình có hiệu quả và bền vững cần: hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách liên quan đến đất đai, tín dụng và đào tạo nguồn nhân lực; cải cách các thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; đầu tư nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp; nâng cao năng lực của các HTX; Tích hợp các quy hoạch ngành, sản phẩm thành quy hoạch kinh tế – xã hội chung của tỉnh.

Từ khoá: Thu hút đầu tư, doanh nghiệp, phát triển nông nghiệp.

Xem bản đầy đủ:tapchiso10.1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN