Hướng dẫn đăng ký tài khoản và cập nhật hồ sơ trên RESEARCHERID, ORCID, GOOGLE SCHOLAR - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Hướng dẫn đăng ký tài khoản và cập nhật hồ sơ trên RESEARCHERID, ORCID, GOOGLE SCHOLAR

Đăng ngày:26/09/ 2017

Theo Kết luận cuộc họp ngày 28/7/2017 của Giám đốc học viện tại Hội nghị giao ban tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh, đề nghị các giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở lên mở tài khoản ORCID, cập nhật lý lịch KHCN công bố trên website Học viện.

Nhấn vào đây để xem hướng dẫn ORCID
Nhấn vào đây để xem hướng dẫn RESEARCHERID
Nhấn vào đây để xem hướng dẫn GOOGLE SCHOLARBÌA TẠP CHÍ KHNNVN